Prof. Qi-Lin Zhou's Research Group

周其林教授课题组主页

S.E. Li-Xin Wang

    


Li-Xin Wang (王立新)

Senior Engineer

Date of birth & plac e

  8 Mar, 1968, Tianjin,ChinaWork Address

Institute of Elemento-Organic Chemistry
Nankai University
94 Wenjin Road, Tianjin 300071Telephone

+86-(0)22-2350-6177Fax

+86-(0)22-2350-6177E-mail

lxwang@nankai.edu.cn2000 - 1997 M.Sc.(Chemistry), Nankai University, (with Prof. Qi-Lin Zhou)

1990 - 1992 B.Sc.(Chemistry), Tianjin Institute of Urban Construction

2002 - present Senior Engineer, NanKai University

1998 - 2002     Engineer, NanKai University